Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1
Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 111

(Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)Mã:
----------MEDiA iNFO------------

DISC INFO:

Disc Title:   Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1
Disc Size:   38,878,638,812 bytes
Protection:   AACS
BD-Java:    No
BDInfo:     0.5.8

PLAYLIST REPORT:

Name:          00012.MPLS
Length:         5:05:36.685 (h:m:s.ms)
Size:          38,308,448,256 bytes
Total Bitrate:     16.71 Mbps

VIDEO:

Codec          Bitrate       Description  
-----          -------       -----------  
MPEG-4 AVC Video    15000 kbps     1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1

AUDIO:

Codec              Language    Bitrate     Description  
-----              --------    -------     -----------  
Dolby Digital Audio       English     448 kbps    2.0 / 48 kHz / 448 kbps
Dolby Digital Audio       English     448 kbps    5.1 / 48 kHz / 448 kbps / DN -3dB

FILES:

Name      Time In     Length     Size      Total Bitrate 
----      -------     ------     ----      ------------- 
00012.M2TS   0:00:00.000   5:05:36.685   38,308,448,256 16,713     

CHAPTERS:

Number     Time In     Length     Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time 
------     -------     ------     -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- 
1        0:00:00.000   0:01:07.267   9,449 kbps   13,467 kbps   00:01:06.266  11,900 kbps   00:00:35.568  11,674 kbps   00:00:35.034  39,393 bytes  342,652 bytes  00:01:03.563  
2        0:01:07.267   0:08:47.560   19,253 kbps   41,355 kbps   00:05:04.971  36,433 kbps   00:05:04.971  30,920 kbps   00:04:12.285  80,294 bytes  402,539 bytes  00:08:04.016  
3        0:09:54.827   0:07:43.963   9,488 kbps   20,991 kbps   00:17:29.415  17,444 kbps   00:17:27.913  15,905 kbps   00:17:27.546  39,576 bytes  321,099 bytes  00:12:07.026  
4        0:17:38.791   0:10:45.378   11,862 kbps   23,471 kbps   00:26:10.602  21,898 kbps   00:19:43.181  20,335 kbps   00:19:39.511  49,476 bytes  313,663 bytes  00:22:56.641  
5        0:28:24.169   0:09:18.558   13,583 kbps   29,856 kbps   00:28:53.932  25,428 kbps   00:28:53.531  23,341 kbps   00:29:40.011  56,653 bytes  339,599 bytes  00:29:30.335  
6        0:37:42.727   0:09:16.389   12,282 kbps   31,120 kbps   00:46:44.368  24,799 kbps   00:41:59.617  23,005 kbps   00:40:43.207  51,221 bytes  306,444 bytes  00:40:45.810  
7        0:46:59.116   0:07:27.613   20,980 kbps   37,206 kbps   00:47:55.639  34,048 kbps   00:48:43.987  32,333 kbps   00:48:43.053  87,512 bytes  358,841 bytes  00:47:27.477  
8        0:54:26.730   0:08:17.096   11,584 kbps   34,704 kbps   00:55:33.463  30,277 kbps   00:55:33.296  27,134 kbps   00:55:30.627  48,314 bytes  323,930 bytes  00:55:35.332  
9        1:02:43.826   0:07:39.458   12,824 kbps   27,604 kbps   01:04:16.652  26,800 kbps   01:04:15.852  25,944 kbps   01:04:15.751  53,487 bytes  319,441 bytes  01:04:17.420  
10       1:10:23.285   0:06:00.193   14,143 kbps   33,657 kbps   01:13:35.110  29,230 kbps   01:13:33.008  25,565 kbps   01:10:36.398  58,983 bytes  286,015 bytes  01:11:26.982  
11       1:16:23.478   0:08:35.514   10,683 kbps   19,867 kbps   01:19:32.234  17,926 kbps   01:19:31.466  15,646 kbps   01:21:48.703  44,557 bytes  300,960 bytes  01:23:18.259  
12       1:24:58.993   0:09:02.842   11,564 kbps   21,506 kbps   01:27:04.953  19,555 kbps   01:27:03.551  16,704 kbps   01:28:14.222  48,234 bytes  307,388 bytes  01:29:48.983  
13       1:34:01.836   0:05:28.795   17,366 kbps   34,210 kbps   01:37:44.425  28,709 kbps   01:37:40.588  27,098 kbps   01:36:22.810  72,429 bytes  361,151 bytes  01:36:52.173  
14       1:39:30.631   0:04:42.715   17,790 kbps   42,615 kbps   01:39:59.860  32,880 kbps   01:39:59.760  28,772 kbps   01:39:59.126  74,192 bytes  426,313 bytes  01:40:00.661  
15       1:44:13.347   0:04:43.416   19,228 kbps   35,843 kbps   01:46:39.860  30,376 kbps   01:46:37.891  28,848 kbps   01:46:38.058  80,198 bytes  312,718 bytes  01:48:55.595  
16       1:48:56.763   0:11:27.586   13,562 kbps   31,074 kbps   01:49:00.567  24,883 kbps   01:48:58.365  22,026 kbps   01:53:37.877  56,568 bytes  312,723 bytes  01:51:11.264  
17       2:00:24.350   0:09:34.073   11,645 kbps   17,996 kbps   02:03:04.877  17,189 kbps   02:03:04.110  16,907 kbps   02:03:03.676  48,565 bytes  263,914 bytes  02:06:51.503  
18       2:09:58.423   0:07:04.724   15,321 kbps   31,619 kbps   02:15:06.098  28,776 kbps   02:15:03.995  24,835 kbps   02:12:20.699  63,908 bytes  332,212 bytes  02:12:39.418  
19       2:17:03.148   0:08:26.639   14,384 kbps   31,098 kbps   02:18:24.529  27,176 kbps   02:17:20.332  25,091 kbps   02:17:17.162  59,992 bytes  324,652 bytes  02:17:22.634  
20       2:25:29.787   0:35:56.487   18,444 kbps   38,810 kbps   02:26:41.292  31,022 kbps   02:50:58.181  28,818 kbps   02:50:57.780  76,927 bytes  468,231 bytes  02:57:09.685  
21       3:01:26.275   0:03:27.240   24,758 kbps   40,169 kbps   03:02:04.880  34,182 kbps   03:02:01.410  32,236 kbps   03:01:57.740  103,243 bytes  349,426 bytes  03:01:46.929  
22       3:04:53.515   0:05:55.455   17,269 kbps   33,730 kbps   03:06:28.477  29,755 kbps   03:07:30.439  27,416 kbps   03:06:04.720  72,033 bytes  310,472 bytes  03:06:06.555  
23       3:10:48.970   0:08:36.182   12,883 kbps   31,065 kbps   03:14:28.089  29,489 kbps   03:14:26.087  26,976 kbps   03:14:24.619  53,734 bytes  337,370 bytes  03:14:27.689  
24       3:19:25.153   0:04:20.593   15,169 kbps   29,833 kbps   03:21:53.301  29,108 kbps   03:21:51.299  28,020 kbps   03:21:51.165  63,268 bytes  332,299 bytes  03:21:53.868  
25       3:23:45.746   0:04:06.946   10,771 kbps   24,976 kbps   03:26:04.852  20,068 kbps   03:26:00.848  16,042 kbps   03:25:55.876  44,917 bytes  291,090 bytes  03:26:58.439  
26       3:27:52.693   0:04:38.444   20,067 kbps   33,534 kbps   03:29:23.350  29,937 kbps   03:29:21.315  27,232 kbps   03:30:53.874  83,707 bytes  296,736 bytes  03:30:58.412  
27       3:32:31.138   0:09:48.154   11,574 kbps   25,176 kbps   03:35:39.927  23,215 kbps   03:35:38.759  21,910 kbps   03:35:35.455  48,268 bytes  334,940 bytes  03:33:08.709  
28       3:42:19.292   0:08:27.340   18,819 kbps   40,854 kbps   03:44:59.052  34,750 kbps   03:50:00.553  32,388 kbps   03:49:55.648  78,496 bytes  358,132 bytes  03:49:59.852  
29       3:50:46.632   0:08:46.826   10,378 kbps   18,781 kbps   03:52:03.743  17,539 kbps   03:52:01.540  15,731 kbps   03:51:59.005  43,283 bytes  307,866 bytes  03:55:16.569  
30       3:59:33.459   0:07:23.176   14,031 kbps   31,290 kbps   04:01:50.963  29,959 kbps   04:01:48.961  28,700 kbps   04:01:44.456  58,519 bytes  329,139 bytes  04:03:12.778  
31       4:06:56.635   0:04:50.890   14,008 kbps   33,293 kbps   04:09:59.617  32,256 kbps   04:09:59.551  30,249 kbps   04:09:56.214  58,423 bytes  321,430 bytes  04:08:57.789  
32       4:11:47.525   0:05:22.655   11,392 kbps   22,031 kbps   04:14:41.833  16,668 kbps   04:14:37.829  14,892 kbps   04:11:47.926  47,515 bytes  262,630 bytes  04:16:35.646  
33       4:17:10.181   0:05:01.801   22,978 kbps   41,907 kbps   04:18:24.722  34,997 kbps   04:17:40.511  32,959 kbps   04:18:24.489  95,847 bytes  467,442 bytes  04:18:25.556  
34       4:22:11.982   0:09:50.189   12,216 kbps   26,881 kbps   04:31:24.601  24,636 kbps   04:31:22.833  22,209 kbps   04:25:42.059  50,950 bytes  317,994 bytes  04:27:08.612  
35       4:32:02.172   0:06:09.802   21,234 kbps   36,609 kbps   04:35:01.117  33,625 kbps   04:33:43.173  31,207 kbps   04:33:41.938  88,562 bytes  409,196 bytes  04:35:02.085  
36       4:38:11.975   0:04:50.223   12,359 kbps   30,917 kbps   04:41:13.656  26,855 kbps   04:41:11.855  23,391 kbps   04:41:11.621  51,540 bytes  311,583 bytes  04:41:41.417  
37       4:43:02.198   0:05:56.322   14,879 kbps   38,671 kbps   04:46:11.020  32,719 kbps   04:46:09.852  27,397 kbps   04:46:05.715  62,062 bytes  344,247 bytes  04:43:44.741  
38       4:48:58.521   0:07:45.932   12,974 kbps   27,257 kbps   04:50:52.101  25,764 kbps   04:50:51.534  24,700 kbps   04:50:47.797  54,113 bytes  339,693 bytes  04:50:57.506  
39       4:56:44.453   0:00:42.175   11,062 kbps   16,566 kbps   04:57:05.474  13,211 kbps   04:57:01.770  11,722 kbps   04:57:15.851  46,139 bytes  241,559 bytes  04:57:12.948  
40       4:57:26.628   0:04:00.106   22,047 kbps   37,366 kbps   05:00:38.887  33,464 kbps   04:59:42.631  32,080 kbps   05:00:29.911  91,955 bytes  324,864 bytes  04:59:44.800  
41       5:01:26.735   0:04:08.948   22,048 kbps   39,354 kbps   05:02:53.288  33,761 kbps   05:02:52.754  29,428 kbps   05:03:58.553  91,946 bytes  391,388 bytes  05:02:53.855  
42       5:05:35.684   0:00:01.000   1,324 kbps   0 kbps     00:00:00.000  0 kbps     00:00:00.000  0 kbps

1. Phần Mở Đầu
2. Tình Hoài Hương (Thiên Tôn - Trần Thái Hòa - Đình Bảo
Hạ Vy - Tóc Tiên - Mai Thiên Vân - Ngọc Anh - Như Quỳnh - Quỳnh Vi)
3. Lời Mở Đầu Nguyễn Ngọc Ngạn - Kỳ Duyên
4. LK Sa Mạc Tình Yêu & Giấc Mơ Sa Mạc - Don Hồ & Diễm Sương
5. Sương Lạnh Chiều Đông - Hương Lan
& Chuyến Đi Về Sáng - Giang Tử
6. Phiến Đá Sầu - Đình Bảo
& Vết Thương Sỏi Đá - Thế Sơn
7. Đời Ca Sĩ - Ánh Minh
& Tiền - Justin Nguyễn
8. Đố Vui Khán Giả
9. Yêu Một Mình - Khánh Lâm
& Hoa Sứ Nhà Nàng Thái Châu
10. Khói Sương Mong Manh - Lam Anh & Bằng Kiều
11. Đố Vui Khán Giả
12. Vì Sao Ta Yêu Nhau - Lương Tùng Quang & Quỳnh Vi

Liên Khúc 3 Dòng Sông:

13. Trở Về Dòng Sông Tuổi Thơ - Thu Phương
14. Thôn Trăng - Như Quỳnh
15. Trăng Phương Nam - Hạ Vy & Hương Thủy
16. Đố Vui Khán Giả
17. Mộng Sầu - Hương Giang & Trần Thái Hòa
18. Chuyện Vườn Sầu Riêng - Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh
19. Sân Khấu Cuộc Đời - Trịnh Lam & Như Loan
20. Hài Kịch “Xàm Xí” Hoài Linh - Chí Tài - Việt Hương - Thúy Nga
21. Sexy, Sexy - Anh Tú
22. Say Tình - Kỳ Phương Uyên
23. Sao Lòng Còn Thương - Bảo Khánh
& Người Thương Kẻ Nhớ - Duy Trường
24. Sao Anh Nỡ Đành Quên - Quang Lê & Lam Anh
25. Phỏng Vấn Quang Lê & Lam Anh
26. Sợi Nhớ - Mai Tiến Dũng & Tóc Tiên
27. Đố Vui Khán Giả
28. Fashion Show Áo Dài ABC
29. Đố Vui Khán Giả
30. Lý Con Sáo Bạc Liêu Quang Hiếu
31. Chôn Vùi Tâm Sự - Mạnh Quỳnh & Mai Thiên Vân
32. Phỏng Vấn Mạnh Quỳnh, Mai Thiên Vân
33. Anh Muốn Em Sống Sao? - Minh Tuyết
34. Đố Vui Khán Giả
35. Chờ - Nguyễn Hưng
& Ai Đi Ngoài Sương Gió - Ngọc Anh
36. Đố Vui Khán Giả
37. Hẹn Hò - Thiên Tôn & Thanh Hà
38. Suối Tóc - Ý Lan
39. Lời Cảm Tạ - Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên
40. Sài Gòn, Sài Gòn - Justin Nguyễn - Mai Tiến Dũng - Anh Tú
Kỳ Phương Uyên - Như Loan - Tóc Tiên
Diễm Sương - Lam Anh - Ánh Minh
41. Finale
Full Screenshots:
Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1 - hungdaita

1Link 36,20 GB :

Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1

Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1
Bản mHD :
Thuy Nga Paris By Night 111 S 2014 720p iPad BluRay AAC 2.0 x264-HDT.mp4


Thuy Nga Paris By Night 111: "S" 2014 mHD BluRay 2Audio DD5.1 x264-TayTO {Internal}

Thuy Nga Paris By Night 111: "S" 2014 mHD BluRay AAC x264-CuChuoi.mp4

Bản 720p :
Thuy Nga Paris By Night 111: "S" 2014 720p BluRay 2Audio DD5.1 & 2.0 x264-VietHD {Internal}


Thuy Nga Paris By Night 111: "S" 2014 720p BluRay 2Audio DD5.1 & 2.0 x264-Coti

Thuy Nga Paris By Night 111: "S" 2014 720p BluRay DD5.1 x264-Coti

Bản 1080p :
Coming Soon

Bản 1080p Blu-ray REMUX :
Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay REMUX AVC DD5.1


Bản 1080p Blu-ray ISO :
Thúy Nga Paris By Night 111: "S" 1080i BluRay AVC DD5.1

View more random threads: