Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Jun 2015
  Bài viết
  0

  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray REMUX AVC DD2.0-HDT ~ Thúy Nga 113 (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết)

  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray REMUX AVC DD2.0-HDT
  Chương Trình Ca Nhạc Thúy Nga 113
  (Bằng Kiều, Lam Anh, Tóc Tiên, Minh Tuyết, Như Quỳnh)
  Mã:
  DISC INFO:
  
  Disc Title: Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray REMUX AVC DD2.0-HDT
  Disc Size: 47,051,949,972 bytes
  Protection: AACS
  BD-Java: No
  BDInfo: 0.5.8
  
  PLAYLIST REPORT:
  
  Name: 00000.MPLS
  Length: 4:39:21.945 (h:m:s.ms)
  Size: 36,198,955,008 bytes
  Total Bitrate: 17.28 Mbps
  
  VIDEO:
  
  Codec Bitrate Description
  ----- ------- -----------
  MPEG-4 AVC Video 16000 kbps 1080i / 29.970 fps / 16:9 / High Profile 4.1
  
  AUDIO:
  
  Codec Language Bitrate Description
  ----- -------- ------- -----------
  Dolby Digital Audio English 448 kbps 2.0 / 48 kHz / 448 kbps
  
  FILES:
  
  Name Time In Length Size Total Bitrate
  ---- ------- ------ ---- -------------
  00000.M2TS 0:00:00.000 4:39:21.945 36,198,955,008 17,277
  
  CHAPTERS:
  
  Number Time In Length Avg Video Rate Max 1-Sec Rate Max 1-Sec Time Max 5-Sec Rate Max 5-Sec Time Max 10Sec Rate Max 10Sec Time Avg Frame Size Max Frame Size Max Frame Time
  ------ ------- ------ -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
  1 0:00:00.000 0:00:27.694 10,276 kbps 18,313 kbps 00:00:26.693 13,449 kbps 00:00:22.689 13,031 kbps 00:00:17.684 42,810 bytes 150,566 bytes 00:00:27.694
  2 0:00:27.694 0:05:03.736 24,814 kbps 40,132 kbps 00:01:09.069 34,821 kbps 00:01:07.834 31,991 kbps 00:01:07.834 103,485 bytes 337,589 bytes 00:01:08.868
  3 0:05:31.431 0:02:43.997 14,370 kbps 33,894 kbps 00:06:20.613 29,976 kbps 00:06:17.176 23,768 kbps 00:06:12.171 59,948 bytes 300,259 bytes 00:06:11.704
  4 0:08:15.428 0:05:37.537 15,320 kbps 29,037 kbps 00:11:40.633 25,484 kbps 00:11:40.366 23,682 kbps 00:10:07.540 63,898 bytes 276,924 bytes 00:11:43.602
  5 0:13:52.965 0:06:21.380 16,214 kbps 33,159 kbps 00:14:25.531 27,499 kbps 00:15:14.580 26,014 kbps 00:14:09.148 67,626 bytes 295,322 bytes 00:15:24.356
  6 0:20:14.346 0:07:48.468 13,298 kbps 35,201 kbps 00:23:33.712 28,631 kbps 00:22:55.073 25,200 kbps 00:23:26.037 55,463 bytes 357,024 bytes 00:23:33.912
  7 0:28:02.814 0:10:49.782 18,558 kbps 40,153 kbps 00:31:28.019 33,832 kbps 00:28:37.749 31,551 kbps 00:28:33.011 77,402 bytes 305,138 bytes 00:28:38.283
  8 0:38:52.596 0:13:17.196 12,796 kbps 25,458 kbps 00:46:48.505 22,938 kbps 00:46:52.709 22,722 kbps 00:46:47.704 53,371 bytes 295,916 bytes 00:39:27.465
  9 0:52:09.793 0:03:47.627 17,314 kbps 31,401 kbps 00:53:22.832 29,713 kbps 00:52:33.316 28,767 kbps 00:52:28.311 72,212 bytes 299,091 bytes 00:55:53.917
  10 0:55:57.420 0:05:48.147 13,327 kbps 29,809 kbps 00:56:04.227 23,824 kbps 00:56:03.226 20,755 kbps 00:56:03.226 55,585 bytes 279,900 bytes 00:58:12.121
  11 1:01:45.568 0:06:21.114 19,885 kbps 45,909 kbps 01:04:02.004 34,966 kbps 01:03:58.568 31,760 kbps 01:05:04.467 82,936 bytes 347,287 bytes 01:04:02.572
  12 1:08:06.682 0:06:28.020 14,917 kbps 31,351 kbps 01:11:24.146 28,643 kbps 01:11:23.979 24,041 kbps 01:10:20.916 62,211 bytes 305,743 bytes 01:14:25.928
  13 1:14:34.703 0:05:36.936 16,444 kbps 32,189 kbps 01:15:20.916 26,708 kbps 01:15:19.348 24,023 kbps 01:19:51.686 68,587 bytes 301,190 bytes 01:15:21.383
  14 1:20:11.640 0:07:02.622 13,943 kbps 23,685 kbps 01:22:08.957 22,500 kbps 01:23:42.684 21,448 kbps 01:24:26.361 58,152 bytes 291,561 bytes 01:20:43.538
  15 1:27:14.262 0:05:40.740 11,815 kbps 42,708 kbps 01:27:21.269 22,494 kbps 01:32:14.562 20,493 kbps 01:28:13.688 49,280 bytes 333,694 bytes 01:27:22.170
  16 1:32:55.002 0:07:11.697 8,256 kbps 12,875 kbps 01:36:47.201 11,993 kbps 01:39:23.490 11,561 kbps 01:39:35.169 34,435 bytes 242,537 bytes 01:36:47.234
  17 1:40:06.700 0:26:26.151 13,363 kbps 30,482 kbps 01:40:26.854 29,579 kbps 01:40:26.553 28,519 kbps 01:40:22.116 55,736 bytes 346,102 bytes 01:40:20.647
  18 2:06:32.851 0:05:12.078 11,381 kbps 19,733 kbps 02:11:43.962 15,364 kbps 02:06:57.776 14,287 kbps 02:06:58.477 47,465 bytes 274,418 bytes 02:11:44.630
  19 2:11:44.930 0:02:56.175 19,117 kbps 30,387 kbps 02:11:48.800 28,601 kbps 02:11:44.963 24,978 kbps 02:12:44.690 79,735 bytes 315,239 bytes 02:13:41.446
  20 2:14:41.106 0:06:31.023 21,272 kbps 34,657 kbps 02:16:30.582 31,829 kbps 02:17:26.771 30,416 kbps 02:16:40.191 88,730 bytes 333,374 bytes 02:17:15.760
  21 2:21:12.130 0:07:28.815 17,941 kbps 32,235 kbps 02:21:24.809 29,599 kbps 02:22:12.490 27,719 kbps 02:21:28.813 74,821 bytes 349,544 bytes 02:21:38.423
  22 2:28:40.945 0:09:37.009 16,449 kbps 32,061 kbps 02:29:48.479 30,030 kbps 02:34:53.884 28,461 kbps 02:31:50.768 68,610 bytes 369,959 bytes 02:29:52.149
  23 2:38:17.955 0:09:14.620 16,038 kbps 51,712 kbps 02:40:35.125 30,428 kbps 02:41:55.238 26,841 kbps 02:41:52.235 66,891 bytes 441,904 bytes 02:40:35.926
  24 2:47:32.575 0:07:40.960 16,722 kbps 33,849 kbps 02:50:49.973 31,128 kbps 02:50:49.639 30,656 kbps 02:50:47.904 69,738 bytes 323,208 bytes 02:51:50.800
  25 2:55:13.536 0:04:47.553 13,880 kbps 25,334 kbps 02:58:59.929 24,247 kbps 02:58:59.528 22,476 kbps 02:58:55.991 57,891 bytes 277,701 bytes 02:59:05.901
  26 3:00:01.090 0:05:00.867 15,216 kbps 27,911 kbps 03:00:02.558 25,913 kbps 03:00:01.123 23,441 kbps 03:00:19.975 63,471 bytes 317,691 bytes 03:03:26.161
  27 3:05:01.957 0:07:02.221 14,088 kbps 22,689 kbps 03:06:05.888 21,073 kbps 03:09:20.449 20,556 kbps 03:09:20.916 58,758 bytes 276,454 bytes 03:05:04.526
  28 3:12:04.179 0:05:31.731 14,616 kbps 26,931 kbps 03:12:09.618 23,885 kbps 03:12:08.717 20,461 kbps 03:14:35.530 60,959 bytes 299,594 bytes 03:12:12.487
  29 3:17:35.910 0:10:15.047 11,960 kbps 19,809 kbps 03:22:14.655 16,774 kbps 03:22:14.088 15,551 kbps 03:22:14.088 49,882 bytes 261,736 bytes 03:22:15.590
  30 3:27:50.958 0:24:55.727 19,882 kbps 36,611 kbps 03:52:05.411 30,067 kbps 03:52:01.407 27,770 kbps 03:32:57.264 82,924 bytes 366,058 bytes 03:43:37.103
  31 3:52:46.686 0:07:30.316 11,663 kbps 20,529 kbps 03:53:45.444 18,076 kbps 03:53:44.777 16,500 kbps 03:53:40.506 48,644 bytes 237,660 bytes 03:52:59.865
  32 4:00:17.002 0:06:54.280 21,695 kbps 38,982 kbps 04:01:13.225 33,392 kbps 04:01:16.728 31,740 kbps 04:01:12.157 90,488 bytes 335,584 bytes 04:00:50.803
  33 4:07:11.283 0:06:41.768 13,793 kbps 26,887 kbps 04:07:16.488 24,132 kbps 04:10:35.186 21,755 kbps 04:07:27.599 57,523 bytes 288,279 bytes 04:11:04.115
  34 4:13:53.051 0:07:09.061 15,629 kbps 29,498 kbps 04:20:02.353 27,738 kbps 04:16:07.852 25,774 kbps 04:15:42.627 65,189 bytes 296,623 bytes 04:17:34.739
  35 4:21:02.113 0:05:21.487 17,380 kbps 32,325 kbps 04:23:02.800 28,488 kbps 04:21:25.569 26,230 kbps 04:24:01.025 72,482 bytes 308,831 bytes 04:24:22.346
  36 4:26:23.600 0:04:39.712 19,939 kbps 34,816 kbps 04:28:13.577 30,921 kbps 04:27:59.630 28,600 kbps 04:27:29.333 83,174 bytes 291,865 bytes 04:29:10.300
  37 4:31:03.313 0:04:22.362 25,606 kbps 36,298 kbps 04:33:40.904 34,971 kbps 04:31:38.081 30,384 kbps 04:31:23.600 106,785 bytes 303,331 bytes 04:33:02.899
  38 4:35:25.675 0:03:56.269 24,487 kbps 45,216 kbps 04:37:57.761 35,816 kbps


  1. Cánh Thiệp Đầu Xuân (Minh Kỳ, Lê Dinh) – Minh Tuyết & Hạ Vy
  2. Sớm Mai Mùa Xuân © (Châu Đăng Khoa) – Trịnh Lam & Lam Anh
  3. Mãi Cho Em Mùa Xuân (Vũ Quốc Việt) – Tuấn Anh
  4. Bông Hồng Cài Áo (Phạm Thế Mỹ) – Bằng Kiều
  5. Xuân Đã Về (Minh Kỳ) – Diễm Sương & Kỳ Phương Uyên
  6. Tân cổ giao duyên: Mừng Tuổi Mẹ (Trần Long Ẩn) – Mai Thiên Vân & Duy Trường
  7. Hoa Cỏ Mùa Xuân (Bảo Chấn) & Quê Nhà (Trần Tiến) – Ngọc Anh & Hoàng Anh Khang
  8. Ước Nguyện Đầu Xuân (Hoàng Trang) – Hương Thủy
  9. Quê Hương Và Mẹ Hiền (Văn Đắc Nguyên) – Tâm Đoan
  10. Thư Xuân Hải Ngoại (Trầm Tử Thiêng) – Trần Thái Hòa
  11. Thương Bà Mẹ Huế (Hoài An) – Như Quỳnh
  12. Hài Kịch – Quang Minh & Hồng Đào
  13. Tết Này Con Sẽ Về © (Nguyễn Hồng Thuận) – Bon Nguyễn, Nha Nguyễn, Khải Đăng
  14. Xuân Này Con Không Về (Trịnh Lâm Ngân) – Ngọc Ngữ
  15. Xuân Này Con Về Mẹ Ở Đâu (Nhật Ngân) – Bảo Khánh
  16. Bông Vạn Thọ (Võ Thiện Thanh) – Thu Phương
  17. Gặp Mẹ Trong Mơ (LV: Lê Tự Minh) – Hoàng Nhung
  18. Chiều Xuân Xa Nhà (Thơ: Huy Phương; Nhạc: Nhật Ngân) & Về Đâu Mái Tóc Người Thương (Hoài Linh) – Hoài Lâm
  19. Lòng Mẹ (Y Vân) – Lam Anh & Thiên Tôn
  20. Hài Kịch: Táo Quân – Chí Tâm, Hoài Tâm, Thúy Nga, Duy Trường
  21. Chào Xuân © (Lương Bằng Quang) – Mai Tiến Dũng
  22. Thư Của Mẹ (Nguyễn Văn Chung) – Minh Tuyết
  23. Cám Ơn (Trịnh Lâm Ngân) – Mai Thiên Vân & Tuấn Quỳnh
  24. Xuân Vui Ca (Văn Phụng) – Đình Bảo & Thanh Hà
  25. Xuân Bên Em (Lương Ngọc Châu) – Đoàn Trọng
  26. Đón Xuân (Phạm Đình Chương) – Tóc Tiên
  Full Screenshots:
  Thúy Nga Paris By Night 113: "Mừng Tuổi Mẹ" 2015 1080i Blu-ray AVC DD2.0 - hungdaita

  1Link 33,65 GB :

  Source hbinhlove2003 Thanks !


  Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.  Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.

 2. #2
  Ngày tham gia
  Nov 2015
  Bài viết
  0
  Cảm ơn bạn nhiều! Đang tải về để xem tết.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Mar 2014
  Bài viết
  0
  Thêm Link Tenlua

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •