List

01 Ru tình Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
02 Có một dòng sông đã qua đời Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
03 Níu tay nghìn trùng Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
04 Môi hồng đào Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
05 Chiếc lá thu phai Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
06 Nhớ mùa thu Hà Nội Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh
07 Cho đời chút ơn Trịnh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh

[COLOR=rgb(44, 44, 44)]img]http://i.imgbox.com/IYTgREdM.gif[/img]
Link đã được ẩn: Bạn click nút Like để lấy link download nhé.
[/COLOR]​