Photoshop cs6
http://**********/f/3f0b0e060a070a0b
Crack: http://**********/f/3105000804090409
Chép đè file: amtlib.dll vào thư mục cài đặt của photoshop
Photoshop Cs5 đã có crack
http://**********/f/4276737b777a7670
Chép đè file: amtlib.dll vào thư mục cài đặt của photoshop
Photoshop Cs4:
http://**********/f/7743464e424f434f
Crack: http://**********/f/4d797c747875797d
Chép file Photoshop.exe vào thư mục cài đặt
Photoshop cs3
http://**********/f/5064616965686561
Crack: http://**********/f/2317121a161b1712
Chép file Photoshop.exe vào thư mục cài đặt

Link tổng hợp các soft của mình ... update liên tục


Mã:
http://**********/d/6e5a5f575b565c5f