To Live And Die In Amsterdam (2016)
Sống Chết Ở Amsterdam
[720p HDRip XviD AC3-EVO]
(Chưa Sub)

- An Interpol agent takes a mission to come to Amsterdam to investigate a drug ring. The new drug they are selling costs $100,000 a hit because it takes the person to Nirvana for two weeks. The catch is the drug Adrenalzon comes from dead people and only when they are having a heightened sense of fear near their death relating to their adrenaline gland. In other words – someone has to die for the person to get just one hit of the drug. The new drug dealer, king pin Paradisco begins making a fortune being the only Adrenaline dealer in the world. Paradiso begins to take over the whole drug trade in entire Europe. The only thing stopping this madman is the even crazier fallen Interpol agent, Swan, who can't seem to give up his own addictions. The only one who believes Swan can prove himself worthy again is his courageous sidekick, a sexy Russian Interpol agent.
[SPOILER]


- Một đại lý Interpol có một nhiệm vụ để đến Amsterdam để điều tra một vòng ma túy. Thuốc mới mà họ đang bán giá 100.000 $ một hit bởi vì nó có người đến Niết bàn trong hai tuần. Việc nắm bắt được các loại thuốc Adrenalzon đến từ những người đã chết và chỉ khi họ đang có một cảm giác cao của nỗi sợ gần chết của họ liên quan đến tuyến adrenaline của họ. Nói cách khác - một người nào đó đã chết đối với người nhận được chỉ là một trong những hit của thuốc. Các đại lý ma túy mới, vua pin Paradisco bắt đầu làm cho một tài sản là đại lý Adrenaline chỉ trên thế giới. Paradiso bắt đầu tiến hành thương mại toàn bộ thuốc trong toàn bộ châu Âu. Điều duy nhất ngăn chặn người điên này là đại lý Interpol thậm chí điên rơi, Swan, người dường như không thể từ bỏ thói nghiện ngập của mình. Những người duy nhất tin Swan có thể chứng minh mình xứng đáng nữa là sidekick dũng cảm của mình, một người Nga nhân sexy Interpol.

[/SPOILER]

View more random threads: